Vedtægter for Ribe Floorball Klub

Sidst ændret d. 14/4-2021

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Ribe Floorball Klub

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune

§ 2. Foreningens formål:

Det er foreningens formål at skabe muligheder for at spille floorball med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Udvikle fysisk sundhed, kammeratskab og socialt samvær blandt medlemmerne.

§ 3. Medlemskab:

Som aktivt medlem kan optages enhver, som ønsker at spille floorball

Udmeldelse kan ske til Ribe Floorball Klub.

Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter at der er rykket for det.

§ 4. Udelukkelse og eksklusion:

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt, strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt, har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt og kræver enighed af bestyrelsens medlemmer.

§ 5. Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling holdes i 1. kvartal hvert år. Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller

Formandens beretning

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse

Valg af revisor såfremt der modtages tilskud på under 500.000 kr. pr. år.

Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har kun de i 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Bøm under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.

Forældre til børn under 18 år kan stemme på generalforsamlingen samt deltage i bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest I uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges. Hvis medlemmerne anmoder om ekstraordinær generalforsamling skal den afholdes senest fire uger efter anmodningen er modtaget.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning og valg:

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og to menige medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og de to menige medlemmer er på valg i lige år medens næstformanden og kassereren er på valg i ulige år.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

§ 10. Regnskab og formueforhold:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Formand og kasserer kan hæve på kontoen med 2 underskrifter. Kassereren må højest opbevare I .000 kr. kontant.

§ 11 . Revision:

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og se at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ved samlede tilskud på under 500.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinen så nær som søskendebøm med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Ved samlede tilskud på 500.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

§ 12. Tegning:

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren for bestyrelsen fælles eller ved en af disses forfald af de to tilbageblevne.

13. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningens eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§ 14. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 15. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af bestyrelsen være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.

Ved ophør vil vi benytte os af den mulighed der er for at vi vil opbevare vores udstyr og overskud i op til 5 år men hvis der i løbet af de 5 år skulle komme en ny floorball klub i Ribe skal klubbens udstyr og overskud gå til denne hvis der ikke kommer en ny floorball klub i Ribe indenfor de 5 år skal udstyr og overskud gå til Ribes folkeskoler.