Privatlivspolitik for idrætsforeninger

20/5-2018

Ribe Floorball Klubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ribe Floorball Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt oplysninger:

    Kontaktperson: Susanne Poulsen
    Adresse: Tønnesens Vej 1 6760 Ribe
    CVR: 34369488
    Telefon nr.: 21221684
    Mail: johneik@stofanet.dk
    Hjemmeside: www.ribefloorball.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger¹:

  1) Medlemsoplysninger:
    Almindelige personoplysninger:
      o  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,
        telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
  2) Oplysninger om ledere og trænere:
    Almindelige personoplysninger:
      o  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
      o  CPR-nummer.
      o  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får alle oplysningerne fra dig eller dine forældre såfremt du er under 18 år.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
  o  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
    (interesseafvejningsreglen)
  o  Behandling efter lovkrav

Formålene:
  1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
    o  Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
    o  Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,
       gennemførelse og opfølgning
    o  Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

  2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
    o  Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
    o  Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
    o  Opfyldelse af lovkrav


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  o  Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort
  o  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold
     til generalforsamling
  o  Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  o  Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  o  Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet
     eller situation i foreningen
  o  Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt
     til DGI's landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med
     idrætsaktivitet
  o  Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger
     om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og
     aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
  o  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
     medlemsoplysninger i en 3-årig periode efter din udmeldelse af foreningen
  o  Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles
     oplysninger om forældrene
  o  Bevaring af oplysninger med historisk værdi såsom kampresultater og situationsbilleder


Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  o  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger
     i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  o  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
     medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  o  Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  o  Retten til indsigt i egne personoplysninger
  o  Retten til berigtigelse
  o  Retten til sletning
  o  Retten til begrænsning af behandling
  o  Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  o  Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


Cookies

Vores privatlivspolitik kan downloades her i PDF-format.